PreviousNext PreviousNext

بررسی موارد ایمنی انواع جرثقیل

در اين قسمت رعايت موارد ايمني ، تعيين ويژگيهاي طراحي ، ساخت نصب و راه اندازي و بازرسيهاي دوره اي و روشهاي آزمون مربوط به جرثقيل ها مورد بررسی قرار می گیرد كه عموماٌ اين ويژگيها مشترك مي باشند .
بازرسي در مراحل ساخت و نصب و كاركرد و بازرسيهاي دوره اي در بردارنده مزاياي زير خواهد گرديد :
• خريدار در جريان كليه عمليات ساخت جرثقيل و پيشترفت مرحله به مرحله پروژه قرار مي گيرد .
• سازنده موظف به رعايت كليه ضوابط استاندارد و رفع عيوب مي گردد .
• علاوه بر كنترل كيفيت از جانب واحد كنترل كيفيت شركت سازنده ، كنترلي مضاف توسط شركت بازرسي فني صورت مي گيرد . اين كنترل ها ، شامل تست هاي مخرب و غير مخرب ، آناليز مواد اوليه ، مطابقت اقدام وارداتي طبق SPEC واستانداردهاي معتبر ملي و بين المللي و مواردي از اين قبيل .
• در پايان اينكه انجام بازرسي در كليه مراحل باعث كاركرد ايمن و مطلوب جرثقيل و آرامش خاطر كاربر خواهد گرديد .عمليات بازرسي فني از شروع تا اتمام در سه مرحله صورت مي گيرد .
1.  بازرسي فني حين ساخت
2.  بازرسي فني حين نصب
3.  بازرسي فني دوره اي
1-3-1)  بازرسي فني حين ساخت :
درخصوص بازرسي حين ساخت موارد زير توسط بازرس يا بازرسين مستقر در شركت سازنده جرثقيل مورد بررسي قرار ميگيرد .
•  مرور قرار داد في مابين شركت سازنده و كارفرما (خريدار ) .
•  اخذ اطلاعات تكميلي مورد نياز جهت انجام بازرسي .
•  مطالعه و مرور بر طراحي جرثقيل و نقشه هاي اجرائي كه به تاييد كارفرما رسيده باشد .
•  بازرسي مواد اوليه كه خود به دو دسته تقسيم مي گردد .
  II.مواد اوليه يا اقلام خريد داخلي : شامل ورق هاي آهني ، تيرآهن ، پيچ و مهره ، الكترودهاي جوشكاري ، رنگ و غيره .
در خصوص موارد فوق بازرس ملزم به مطابقت آناليز مواد، ليبل ها ، پلاك ها و مشخصات فني اين اقلام با مدارك و اسنادموجود و معتبر مي باشد و در صورت مشاهده مغايرت مي بايست كارفرما را مطلع فرمايند . بازرس مي تواند حتي درچگونگي انتقال مواد اوليه و قطعات خريداري و يا نيم ساخته به خطوط توليد نيز نظارت نمايد .
• مرور و مطالعه نقشه هاي كارگاهي جهت ساخت جرثقيل كه مي بايست به تاييد واحد مهندسي و طراحي شركت سازنده رسيده باشد .
•  نظارت بر ساخت پل هاي جرثقيل
•  نظارت بر ساخت كلگي جرثقيل
•  نظارت بر ساخت ترولي
• نظارت بر ساخت تجهيزات برقي و تابلوي برق
• نظارت بر  Packing and Marking   قطعات ساخته شده
• نظارت بر بارگيري و محل تجهيزات
در خصوص جوشكاري و مونتاژ پل ، كلگي ، ترولي و ساخت ساير قطعات ، بازرس ميبايست ، ابتدا با كنترل گواهينامه ( كد )جوشكاران از مهارت آنها اطمينان حاصل نمايد . سپس نظارت عاليه بر مراحل مونتاژ ، منطبق با نقشه هاي ساخت و  رعايت كليه تلرانس ها و استاندارددهاي مرتبط داشته باشد  و پس از پايان جوشكاري كنترل غير مخرب (NDT) را بر روي جوش هاانجام داده و در صورت رويت ايراد و اشكال ، قبل از شرع مراحل بعدي ، كار  را  متوقف نموده و  شركت سازنده را جهت رفع ايراد و عيب  مطلع گرداند .
يكي ديگر از موارد شايان ذكر كه اهميت بالايي در هنگام بازرسي دارد رعايت نكات ايمني در خصوص مونتاژ كابين،وضعيت راهروهاي ارتباطي و صفحات زير پايي ، حفاظها و نرده ها جهت تامين حفاظت و ايمني كاربران مي باشد.
پس از انجـام مـراحل فوق نوبت به Packing  and  Marking   مي رسـد . بازرس در اين خصـوص  مي بايست كليه نكات را به سازنده اعلام نمايد و نظارت بر بسته بندي و چگونگي بارگيري و حتي تخليه قطعات و تجهيزات داشته باشد تا كمترين آسيب و صدمه هاي هنگام حمل و نقل به اين تجهيزات وارد نشود .
 2-3-1)  بازرسي حين نصب و راه اندازي جرثقيل :
بازرسي در حين نصب پس از Final Assembly و قبل از قرار گرفتن در سرويس طبق استانداردهاي BS 466 و  FEM و  CMAAصورت مي پذيرد . بازرسي در حين نصب و راه اندازي پس از بازرسيهاي صورت گرفته در محل كارخانه انجام مي پذيرد
در بازرسي حين نصب موارد زير مي بايست رعايت گردند :
1- پس از حمل اجزاء جرثقيل به سايت مي بايست بسته بندي جرثقيلها درحضور نماينده شركت بازرسي باز شوند و   قبل ازنصب مي بايست تير حمالها ، ريلها ، توازي ريلهاي حركت طولي ، وضعيت راهروها (Walk Way ) و نردبانهاي دسترسي (BS4211 )    مورد بازرسي قرار گيرند. اگر در هنگام حمل و نقل مواردي از قبل آسيب ديدن رنگ ، اعوجاج     پل يا هر گونه ايرادظاهري مشاهده گردد مي بايست برطرف گردد .
 2- تستهاي عايق  : پس از نصب قبل از اتصال جرثقيل به منبع انرژي ، ميزان عايق سيستمهاي الكتريكي بايد تست گردد وتمام فاز ها بايد براي تمام اجزاء سيستم و اجزاء حركـتي چـك گردند . مقاومت عايقي سيـستم هايي كه  تسـت مي گردند
نبـايد بيش  از 0.5 M Ω  گردد . اگر لازم باشد جهت جلوگيري از آسيب ديدن اجزاء   ديگر در هنگام  انجام اين تست مي توان هر يك را بصورت مجزا تست كرد . اگر مقدار اندازه گيري شده كمتر از 0.5 M Ω   باشد سيستمهاي تحت تست مي بايست جدا شوند . پس از جدا كردن اجزاء نبايد مقاومتي كمتر از 0.5 M Ω  نشان دهند .
3-  بررسي سيستم Earth    : در اين حالت بايد مقاومت Earth هر دستگاه تست گرددتا بيش از 0.5 Ω  نباشد .
4- تستهاي عملكردي (Functional Tests )  :  وقتي جرثقيل به منبع انرژي وصل شد بايد تست هايي جهت اطمينان از صحت عملكرد كنترل ها ، سوئيچ ها ، كنتاكتو رها ، رله ها و ساير وسايل اطمينان حاصل شود . عملكرد و   نحوه قرار گيري  ترمزها وليميت  سوئيچ ها بايد چك و تست شوند و اطمينان حاصل گردد كه موارد  ايمني و  سيستم هاي اضطراري بصورت صحيح كارمي كنند . عملكردي حركت جرثقيل در رنج عملياتي بايد چك گردد .
5-  تستهاي اضافه بار ( Overload Tests )   : در حالت كلي جرثقيل طوري بايد تست گردد كه هر جزء   بالابرنده و جرثقيل درحالت كلي بايد با بار % 125 ( SWL ) تحمل داشته باشد   . در طول تست ها حركتهاي جرثقيل بايد به شرح زير تست  گردد .
a)  اجزاء بالابرنده (Lifting Units ) :    درام هاي اجزاء بالا برنده   مي بايست   داراي چرخشي در جهتي كه  هم داندانه هاچرخدنده ها كه تحت شرايط اضافي بار تست شده اند قرار داشته باشد .
b)  ترولي : ترولي مي بايست از يك انتهاي پل به انتهاي ديگر متصل باشد .
c)  حركت طولي  ( Long Travel )   : جرثقيل به اندازه كافي بايد   حركت داده شود  تا اطمينان حاصل گردد  كه هر دندانه چرخدنده حركت طولي در حالت اضافه بار تحمل مي كند .                   
 6-  پس از انجام تستها مي بايست از عدم   وجود ترك ، دفرمگي ، آسيب ديدگي رنگ كه عملكرد و ايمني جرثقيل را تحت تاثير قرار مي دهد اطمينان حاصل كرد و بايد مطمئن شد كه هيچيك از اتصالات و پيچها باز نمي باشند .
7- تست خيز ( Deflection Test ) : تست خيز بايد بر روي پل جرثقيل صورت پذيرد و ميزان خيز نبايد از  1/750 span بيشتر شود .
8-  تستهاي عملكردي (  Performance Test  ) : تست  هاي عملكردي مي بايست در تمام جهات حركت جرثقيل با استفاده از SWL صورت پذيرد تا پس ار انجام اين تستها مطمئن شد كه كليه قطعات مي توانند در سرعتهاي تعيين شده و تلرانس هاي مجاز حركت كنند ، اين تلرانسها مي تواند 10%± ولتاژ و فركانس طراحي مي باشد .
در هنگام اين تستها مي بايست عملكرد صحيح مكانيزمها و ترمزها مشخص گردد .اين تستها بايد بر اساس دستورالعمل سازنده صورت پذيرد .
9-ماركينگ ( Marking )
 I. ميزان بار مجاز (Safe Working Load ): بر روي پل بايد ميزان بار مجاز نوشته شود بطوري  كه از پايين جرثقيل قابل مشاهده باشد .     ميزان بار مجاز و تناژ جرثقيل نيز بر حسب تن يا كليوگرم ذكر گردد   . اگر بيش از يك بالابر  بر روي جرثقيل نصب شده باشد بايد ظرفيت هر يك بر روي پل جرثقيل نوشته شود كه از پايين قابل خواندن باشد.
II. مشخصات جرثقيل Crane Identification))  : جرثقيل     مي بايست به صورت دائمي داراي مشخصات زير باشد كه بر روي پل نوشته شده باشد .
a)  نام شركت سازنده و آرم اختصاري شركت
b)  شماره سريال سازنده
c)   سال ساخت جرثقيل
d)  گروه كاري جرثقيل
e)   گروه كاري هر مكانيزم بايد مشخص شود
هرگونه تعمير يا تعويض قطعات بايد براساس دستور العمل تعميرات سازنده صورت پذيرد .
10 –   اطلاعات فني  (Technical Information )     : سازنده  مي بايست  قبل  از تحويل جرثقيل مدارك فوق را آماده سازد :
a)  كليه نقشه ها كه نشان دهنده جرئيات كليه ابعاد و اندازه ها باشد .
b)  نقشه هاي سيم كشي ها
c)   دستورالعمل كار با جرثقيل و تعميرات
11- گواهينامه هاي تست : كليه گواهينامه ها مربوط به اجراء جرثقيل مي بايست در اختيار خريدار قرار گيرد .
3-3-1)  بازرسي هاي فني ادواري :
در بازرسيهاي فني دوره اي ، كاركرد جرثقيل .كليه قطعات و تجهيزات مورد بازرسي قرار ميگيرد و درصورت مشاهده مغايرت  با استاندارد ايراد و اشكالي در عملكرد جرثقيل ، بازرس موظف است از ادامه كاربري جرثقيل جلوگيري و تاكيد بر رفع نواقص نمايد .
معمولاً بازرسي از جرثقيل ها به صورت دوره هاي يك ساله ميباشد ، در صورتي كه جرثقيل تائيد باشد گواهينامه اي براي مدت يكسال صادر مي گردد و در صورتي كه عدم تاييد باشد در مواردي كه ايراد و اشكال جزئي باشد مدت دو يا سه ماه به كاربر اجازه داده مي شود تا به رفع آنها و بازرسي مجدد بعد از مدت دو يا سه ماه صورت مي پذيرد و در صورت رفع ايرادات ، گواهينامه تاييد يك ساله صادر مي گردد .
در مواردي كه ايراد و اشكال جرثقيل بيش از حد بوده و كاربري جرثقيل باعث بروز حادثه و ايجاد خسارت هاي مالي و جاني گردد ، بازرس مربوطه مي بايست سريعاٌ اقدام به جلوگيري از كاربري جرثقيل نموده و كاربري و بازرسي مجدد منوط به رفع ايرادات خواهد گرديد .

 


aph#r3

گالری تصاویر